Голосовать
+ 84   (30)
5 июня 2023 года в 14:12 | 9548 просмотров | 6 комментариев

Песня о юности / The Blood of Youth [2022]

Описание:

В храме Холодной воды умер настоятель. Что же точно там случилось, почему старый мастер Вань Ю набросился на прихожан храма с мечом, и какое страшное пророчество он сделал перед тем, как его дух покинул этот мир? Об этом знают немногие. Все видели повозку с гробом из чистого золота, выехавшую из ворот храма. Завладеть содержимым повозки хотят многие сильные бойцы. Ведь, как говорят слухи, кто раскроет тайну золотого гроба, тот покорит мир. (с) Азияпоиск
Ли Хун И / Li Hong Yi - Xiao Se / Xiao Chuhe, Prince Yong An. Sixth son of Emperor Ming De
Цзян Жуй Линь / Jiang Rui Lin - Xiao Chuhe (young)
Лю Сюэ И / Liu Xue Yi - Wu Xin
Ху Чэнь Яо / Hu Chen Yao - Wu Xin (young)
Линь Бо Ян / Lin Bo Yang - Sikong Qian Luo, young lady of Xue Yue City
Ао Жуй Пэн / Ao Rui Peng - Lei Wujie, disciple of Jiangnan's Thunderbolt Sect
Ли Синь Цзе/SE] / [SE]Li Xin Ze - Tang Lian, first disciple of Xue Yue City
Коу Юн Хао / Kou Yun Hao - Tang Lian (young)
Дай Янь Ни / Dai Yan Ni - Ye Ruoyi
Дэн Ши Юань / Deng Shi Yuan - Ye Ruoyi (young)
Дин Ен Дай / Ding Yong Dai - Emperor Ming De, ruler of Bei Li Kingdom
Фань Цзинь Вэй / Fan Jin Wei - Xiao Chong, Prince Bai
Цзи Чэн / Ji Cheng - Xiao Chong (young)
Дэн Кай / Deng Kai - Xiao Yu, Prince Chi
Бай Шу / Bai Shu - Xiao Lingchen, Prince Langya's son
Дон Сюань / Dong Xuan - Consort Xuan, Wu Xin's mother
Мен Дон И / Men Dong Yi - Xiao Yueli, Duke Lan Yue
Шэнь Бао Пин / Shen Bao Ping - Qi Tianchen
Чжан Чэн Хэ / Zhang Cheng He - Ye Xiaoying, Ye Ruoyi's father
Лен Чжун И / Leng Zhong Yi - Jin Yu
Ду Чжун Цзе / Du Jun Ze - Jin Xian
Ян Чао Жан / Yang Chao Ran - Jin Xuan
Сюэ Фэй / Xue Fei - Jin Yan
Ли Цзюнь Сянь / Li Jun Xian - Jin Wei
Юй Сяо Мин / Yu Xiao Ming - Lei Qianhu
Не Цзы Хао / Nie Zi Hao - Lei Yunhe
Ченг Ченг / Cheng Cheng - Lei Hong, Lei Wujie's teacher
Хэ Чжун Хуа / He Zhong Hua - Sikong Chang Feng, the Third Master of Xue Yue City, known - the Spear Deity. Sikong Qian Luo's father
Янь Цзе / Yan Jie - Baili Dong Jun, Tang Lian's teacher
Чжан Вэй На / Zhang Wei Na - Li Hanyi, Lei Wujie's elder sister
Чжэн Юань Юань / Zheng Yuan Yuan - Yin Luoxia
Чжао Вэнь Хао / Zhao Wen Hao - Luo Mingxuan
Чэн Цзы / Cheng Zi - Fairy Lady Rui, dancer of Belle Manor. Tang Lian's lover
Ян Цзы Хуа / Yang Zi Hua - Old Master Tang
Цинь Чу Мин / Qin Chu Ming - Tang Lianyue, Tang Lian's teacher
Е Шен Тонг / Ye Sheng Tong - Tang Ze
Лю Сю / Liu Xiu - Bai Xiaosheng, Xiao Se's teacher
Ша Сюань / Sha Xuan - Ji Xue, Bai Xiaosheng's daughter
Му Кай Кай / Mu Kai Kai - Su Changli
Лю И Чен / Liu Yi Chen - Su Changhe
Тянь Лэй Си / Tian Lei Xi - Mu Yumo
Цзян Чжэнь Хао / Jiang Zhen Hao - Su Muyu
Ли Пэй Цзе / Li Pei Ze - Xie Qidao
Цзинь Сон / Jin Song - Da Jue
Ван Цзин / Wang Jing - Wu Chan, Wu Xin's senior brother
Лю Шэн Чен / Liu Sheng Chen - Wu Chan (young)
Ван Бинь / Wang Bin - Song Yanhui
Го Цзя Нань / Guo Jia Nan - Lu Yudi
Донг Ли Ву Ю / Dong Li Wu You - Wu Shuang
Цао Юй Чэнь / Cao Yu Chen - Zhao Yuzhen
Су Цзе Линь / Su Ze Lin - Li Fansong
Шэнь Линь Цзюнь / Shen Lin Jun - Fei Xuan
Ю Бо / Yu Bo - Xie Xuan, Sikong Chang Feng's close friend
Хэ Шэн Мин / He Sheng Ming - Mo Yi, Qi Tianchen's junior brother
Ю Бень Чан / You Ben Chang - Wang You, abbot of Han Shui Temple. Wu Xin's teacher
Ли Жуо Цзя / Li Ruo Jia - Li Xinyue
Ван Ган / Wang Gang - Master Dong
Ма Цзин Хань / Ma Jing Han - White Haired Immortal, Wu Xin's master
Цуй Пэн / Cui Peng
Ай Ми / Ai Mi - Hua Jin, Sikong Chang Feng's junior sister
Ху Вэй / Hu Wei - Mu Chunfeng, Hua Jin's disciple
Цзян И Жоу / Jiang Yi Rou - Yue Yao
Чжан Хао Чэн / Zhang Hao Cheng - Yan Zhantian, Xiao Chong's teacher
Фань И Нин / Fan Yi Ning - Long Xie
Ке Най Ю / Ke Nai Yu - Yue Ji, ranked nine in the League of Assassins
Ван И Фан / Wang Yi Fan - Ming Hou, ranked nine in the League of Assassins
Ван Цзю Шэн / Wang Jiu Sheng - Prince Li Su, Lei Wujie's grandfather
Ван Ли / Wang Li - Wang Rensun
Лю И Лонг / Liu Yi Long - Zang Ming
Ю Сяо Донг / Yu Xiao Dong - Butler Liang
Юэ Цзы Лун / Yue Zi Long - Wang Pichuan
Шэнь Чжао Чэн / Shen Zhao Cheng - Xiao Jingxia
Лю Тан Цзя / Liu Tan Jia - Ling Jun
Чжан Хай Фэн / Zhang Hai Feng - Second Master Tu
Ли Ю Вэй / Li You Wei - Li Changqing
Фань Цзэн Цзя / Fan Zeng Jia - Tang Huang
Вэй Бин Хуа / Wei Bing Hua - Tang Xuan
Ли Янь Шэн / Li Yan Sheng - Li Ruochong
Мэн Юэ Чен / Meng Yue Chen - Bo Yong
Ли Цянь Фэн / Li Qian Feng - Duan Xuanyi
Ван Син И / Wang Xing Yi - Mu Ying
А Нуо / A Nuo - Xiao Zhejiang
Цао Цзань / Cao Zan - Li Wei
Пу Шуай / Pu Shuai - Duan Yiyang
Ли Цянь И / Li Qian Yi - Ye Ya
Мао И Вэнь / Mao Yi Wen - Xue Duanyun
Дон Ен / Dong Yong - Uncle Xu
Лю Чжэн / Liu Zheng - He Cong
Ли Юн Ао / Li Yun Ao - Plump Waiter
Сяо Тянь Лонг / Xiao Tian Long - Slim Waiter
Ву Ли Хуа / Wu Li Hua - Li Changsheng
Чжи Хао / Zhi Hao - Xie Ling
Фу Ло Пин / Fu Luo Ping - Xie Hui
Фэн Мин Цзин / Feng Ming Jing - Fu Hengxing
Бай Дун Фэн / Bai Dong Feng - Fa Lan Reverend
Лю Лун / Liu Long - Ye Songtao
Вэй Цзы Ян / Wei Zi Yang - Purple Robe Duke
Лю Кэ / Liu Ke - Li Yunyan
Жен Ло Мин / Ren Luo Min - Duan Changsong
Сюй Цзин Чуань / Xu Jing Chuan - Da Huai
Хуан И Фэй / Huang Yi Fei - Da Bei
Ли Цзи / Li Ji - Lei Tianhen
Чжан Чи / Zhang Chi - Wen Liang
Юй Цин Хуэй / Yu Qing Hui - Lu Suzhen
Жэнь Сюэ Хай / Ren Xue Hai - Zhu Xin
Чэнь Лян / Chen Liang - Tang Yin
Сунь Чжи Хун / Sun Zhi Hong - Tang Yue
Цао Сюй / Cao Xu - Tang Lie
Ян Сяо Тин / Yang Xiao Ting - Zhen Zhu
Ли Да Хуэй / Li Da Hui - Wealthy Female Merchant
Ши Цин Ху / Shi Qing Hu
Ван Линь / Wang Lin
Сюй Вэй / Xu Wei
Го Цзы Хэн / Guo Zi Heng
Ли Вэй / Li Wei
Смотреть Песня о юности / The Blood of Youth онлайн:
Для начала просмотра кликните на название серии
 Трейлер (N.N. Азия)[з]  
 Все серии[з]  
 1 серия (Азалии)[з]  
 2 серия (Азалии)[з]  
 3 серия (Азалии)[з]  
 4 серия (Азалии)[з]  
 5 серия (Азалии)[з]  
 6 серия (Азалии)[з]  
 7 серия (Азалии)[з]  
 8 серия (Азалии)[з]  
 9 серия (Азалии)[з]  
 10 серия (Азалии)[з]  
 11 серия (Азалии)[з]  
 12 серия (Азалии)[з]  
 13 серия (Азалии)[з]  
 14 серия (Азалии)[з]  
 15 серия (Азалии)[з]  
 16 серия (Азалии)[з]  
 17 серия (Азалии)[з]  
 18 серия (Азалии)[з]  
 19 серия (Азалии)[з]  
 20 серия (Азалии)[з]  
 21 серия (Азалии)[з]  
 22 серия (Азалии)[з]  
 23 серия (Азалии)[з]  
 24 серия (Азалии)[з]  
 25 серия (Азалии)[з]  
 26 серия (Азалии)[з]  
 27 серия (Азалии)[з]  
 28 серия (Азалии)[з]  
 29 серия (Азалии)[з]  
 30 серия (Азалии)[з]  
 31 серия (Азалии)[з]  
 32 серия (Азалии)[з]  
 33 серия (Азалии)[з]  
 34 серия (Азалии)[з]  
 35 серия (Азалии)[з]  
 36 серия (Азалии)[з]  
 37 серия (Азалии)[з]  
 38 серия (Азалии)[з]  
 39 серия (Азалии)[з]  
 40 серия (Азалии)[з]  
 1 серия (N.N. Азия)[з]  
 2 серия (N.N. Азия)[з]  
 3 серия (N.N. Азия)[з]  
 4 серия (N.N. Азия)[з]  
 5 серия (N.N. Азия)[з]  
 6 серия (N.N. Азия)[з]  
 7 серия (N.N. Азия)[з]  
 8 серия (N.N. Азия)[з]  
 9 серия (N.N. Азия)[з]  
 10 серия (N.N. Азия)[з]  
 11 серия (N.N. Азия)[з]  
 12 серия (N.N. Азия)[з]  
 13 серия (N.N. Азия)[з]  
 14 серия (N.N. Азия)[з]  
 15 серия (N.N. Азия)[з]  
 16 серия (N.N. Азия)[з]  
 17 серия (N.N. Азия)[з]  
 18 серия (N.N. Азия)[з]  
 19 серия (N.N. Азия)[з]  
 20 серия (N.N. Азия)[з]  
 21 серия (N.N. Азия)[з]  
 22 серия (N.N. Азия)[з]  
 23 серия (N.N. Азия)[з]  
 24 серия (N.N. Азия)[з]  
 25 серия (N.N. Азия)[з]  
 26 серия (N.N. Азия)[з]  
 27 серия (N.N. Азия)[з]  
 28 серия (N.N. Азия)[з]  
 29 серия (N.N. Азия)[з]  
 30 серия (N.N. Азия)[з]  
 31 серия (N.N. Азия)[з]  
 32 серия (N.N. Азия)[з]  
 33 серия (N.N. Азия)[з]  
 34 серия (N.N. Азия)[з]  
 35 серия (N.N. Азия)[з]  
 36 серия (N.N. Азия)[з]  
 37 серия (N.N. Азия)[з]  
 1 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 2 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 3 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 4 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 5 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 6 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 7 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 8 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 9 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 10 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 11 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 12 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 13 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 14 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 15 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 16 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 17 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 18 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 19 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 20 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 21 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 22 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 23 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 24 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 25 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 26 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 27 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 28 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 29 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 30 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 31 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 32 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 33 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 34 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 35 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 36 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 37 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 38 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 39 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
 40 серия (АвтоДОРАМА. Автоперевод)[з]  
Не забывайте оставлять комментарии после просмотра
Смотреть Песня о юности / The Blood of Youth (ОЗВУЧКА) онлайн:
Для начала просмотра кликните на название серии
 Все серии[з]  
 1 серия (Light Breeze)[з]  
 2 серия (Light Breeze)[з]  
 3 серия (Light Breeze)[з]  
 4 серия (Light Breeze)[з]  
 5 серия (Light Breeze)[з]  
 6 серия (Light Breeze)[з]  
 7 серия (Light Breeze)[з]  
 8 серия (Light Breeze)[з]  
 9 серия (Light Breeze)[з]  
 10 серия (Light Breeze)[з]  
 11 серия (Light Breeze)[з]  
 12 серия (Light Breeze)[з]  
 13 серия (Light Breeze)[з]  
 14 серия (Light Breeze)[з]  
 15 серия (Light Breeze)[з]  
 16 серия (Light Breeze)[з]  
 17 серия (Light Breeze)[з]  
 18 серия (Light Breeze)[з]  
 19 серия (Light Breeze)[з]  
 20 серия (Light Breeze)[з]  
 21 серия (Light Breeze)[з]  
 22 серия (Light Breeze)[з]  
 23 серия (Light Breeze)[з]  
 24 серия (Light Breeze)[з]  
 25 серия (Light Breeze)[з]  
 26 серия (Light Breeze)[з]  
 27 серия (Light Breeze)[з]  
 28 серия (Light Breeze)[з]  
 29 серия (Light Breeze)[з]  
 30 серия (Light Breeze)[з]  
 31 серия (Light Breeze)[з]  
 32 серия (Light Breeze)[з]  
 33 серия (Light Breeze)[з]  
 34 серия (Light Breeze)[з]  
 35 серия (Light Breeze)[з]  
 36 серия (Light Breeze)[з]  
 37 серия (Light Breeze)[з]  
 38 серия (Light Breeze)[з]  
 39 серия (Light Breeze)[з]  
 40 серия (Light Breeze)[з]  
 Спец.эпизод (Light Breeze)[з]  
 1 серия (W³: voices)[з]  
 2 серия (W³: voices)[з]  
 3 серия (W³: voices)[з]  
 4 серия (W³: voices)[з]  
 5 серия (W³: voices)[з]  
 6 серия (W³: voices)[з]  
 7 серия (W³: voices)[з]  
 8 серия (W³: voices)[з]  
 9 серия (W³: voices)[з]  
 10 серия (W³: voices)[з]  
 11 серия (W³: voices)[з]  
 12 серия (W³: voices)[з]  
 13 серия (W³: voices)[з]  
 16 серия (W³: voices)[з]  
 17 серия (W³: voices)[з]  
 18 серия (W³: voices)[з]  
 19 серия (W³: voices)[з]  
 20 серия (W³: voices)[з]  
 21 серия (W³: voices)[з]  
 22 серия (W³: voices)[з]  
 23 серия (W³: voices)[з]  
 24 серия (W³: voices)[з]  
 25 серия (W³: voices)[з]  
 26 серия (W³: voices)[з]  
 27 серия (W³: voices)[з]  
 28 серия (W³: voices)[з]  
 29 серия (W³: voices)[з]  
 30 серия (W³: voices)[з]  
 31 серия (W³: voices)[з]  
 32 серия (W³: voices)[з]  
 33 серия (W³: voices)[з]  
 34 серия (W³: voices)[з]  
Не забывайте оставлять комментарии после просмотра
 
Над материалом работали
Создатель
Зима
Зима
Кегли: Drama, Озвучка, Full Drama, Полная озвучка, C-Drama, 2022, фэнтези, приключения, ФСГ Азалии, ФСГ Гугл оппа, ФСГ АвтоДОРАМА, уся, ФДГ W³: voices, ФДГ Light Breeze, ФСГ N.N. Азия
 
, №1755256
+ 3   (3)
А я решила начать из-за ЛюСюэ И - но пока путаюсь в именах, техниках, намерениях и пр геройствах, но сказочных зрелищ (или зрелищных сказок) предостаточно и сами герои хороши.
 
, №1746921
+ 7   (7)
Ну мой запой дорамный в три дня, почти что марафон,закончен)))
В.С.Высоцкий "…А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам
Не давали остыть,
И прекраснейших дам
Обещали любить;
И, друзей успокоив
И ближних любя,
Мы на роли героев
Вводили себя…"
Невольно именно эти строки приходят на ум, когда я хочу поделиться всем многообразием чувств,эмоций, переживаний, впечатлений от просмотренной саги. Рискну сравнить с Неукротимым…но все же здесь немного поспокойнее, как по мне,хотя приму точку зрения противоположную. Дорама захватила меня сразу,хотя непосредственно в самом начале просмотра подумала про себя: ну что здесь смотреть,одни сражения и битвы…АН НЕТ!!! Здесь красивые эффекты, они буквально захватывают смотрящего и попадаешь в плен с первых кадров, наслаждаешься доблестью и отвагой героев, ненавидишь предателей, сочувствуешь страждущим и борешься за униженных и слабых вместе с героями дорамы.
Яркая, великолепная игра как главных, так и второстепенных героев…и каждый второстепенный становится главным в свой отведенный период дорамы, поэтому проникаешься ко всем, все становятся родными.Словом, апофеоз невыразимого наслаждения, мудрые мысли китайских философов и вечные ценности дружбы, верности, чести и других прописных и не только китайских,но не только истин. Душа как после сытного застолья готова и рвется в бой с ежедневными трудностями в реалиях настоящего физического мира.
ЛЮДИ, НУ ВОТ НАДО смотреть подобные работы, просто надо!.Огромная благодарность и уважение к нашим китайским товарищам, что сумели показать ТАКОЙ размах и широту. И пусть не все герои максимально прописаны, но великие идеи, на которых надо растить подрастающее поколение, они смогли открыть и представить на суд зрителя.
P.S. Любовная линия как по мне здесь совсем не нужна, ибо идея в дораме изначально бОльшая,нежели чем межличностные отношения. Здесь целая жизнь, и целый мир))))
 
, №1745032
+ 9   (9)
Очень интересная дорама. Понравилась дружба между главными героями. Юмор тоже присутствует. Чего стоит Усинь, убегающий с Минхоу от "меча Ярости". :bubble-bear48: Попробуй догони. Дворцовые интриги. Музыка. Молодые хотят стать героями. Но не все "Старички"этому рады. Очень интересная дорама. Посмотрев спец эпизод, была искренне радаЧто Тан Лянь жив. И что они всё таки встретились. :bubble-bear36:

Витаю в облаках. Жду принца на воздушном шаре!
 
, №1740384
+ 15   (15)
Пока всё весьма интересно. Никто не бесит. Всё красиво и гармонично. Правда Усинь, не похож на 17 летнего парня. :bubble-bear48: Но сам актёр мне очень нравится. Подборка актёров хороша. Ао Жуй Пэн приятно удивил. Жду продолжения. Всем добра.

Искатель приключений.
 
, №1740303
+ 12   (12)
Очень интересная дорама. Жаль озвучка медленная.
 
, №1739404
+ 12   (12)
ох Лю Сюэ И как же блестит твоя голова
 

Дополнительные поля (не обязательны):
Смайлики:   Кролики    Мишки    K-Pop Девочка    Скрыть